Hondenuitlaatservice
De vrolijke 4voeters

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden.

Rechten en plichten eigenaar hond(en)


·       De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.

·       De hond(en) dient ingeënt te zijn met de jaarlijkse cocktailenting, enting tegen kennelhoest en rabiës. De eigenaar dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan één jaar en niet jonger dan één week. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren.

·       De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken, oormijt en wormen.

·       De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen (geen slipketting).

·       De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“hier” / “zit”). 

·       De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.

·       Puppies mogen mee vanaf vier maanden.

·       Loopse teven mogen niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken.

·       De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.

·       De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.

·       De eigenaar van de hond(en) machtigt de hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.

·       De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

·       Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden, Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.

·       Betaling geschiedt vooraf, indien meerdere malen per week gebruik wordt gemaakt van hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters dient dit voor de eerste ophaaldag te geschieden.

·       Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.

·       Bij herhaaldelijke wanbetaling zal hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters de overeenkomst ontbinden.

·       De eigenaar van de hond(en) heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden; reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.

Rechten en plichten hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters

·       De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door natte/vieze hond, hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters is niet aansprakelijk voor schade/inbraak van de woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

·       Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.

·       Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden; ongebruikte wandelingen zullen worden gecrediteerd.

·       Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren.

·       Hondenuitlaatservice De vrolijke 4voeters behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen twee weken van tevoren medegedeeld te worden.

 

Geschillen en toepasselijk recht

·       In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

·       Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

·       Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.